Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne w Rzepienniku Biskupim
Strona głowna  /  Organizacja opieki
Organizacja opieki

Organizacja opieki nad dziećmi

w Przedszkolu Publicznym w Rzepienniku Biskupim

w czasie epidemii COVID -19

opracowana na podstawie :

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja ,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 

 • Grupa dzieci wraz z opiekunem  przebywa w wyznaczonej i stałej Sali.
 •  Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 • W grupie  przebywa 25 dzieci .
 • W sali, w której przebywa grupa usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą  przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 •  Dziecko nie  zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 •  Sala jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 • Opiekunowie  zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie  kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola  zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodzic nie wchodzi do szatni, Pracownik obsługi odbiera dziecko od rodzica w pierwszym pomieszczeniu przy drzwiach głównych, mierzy dziecku temperaturę, odprowadza do sali zabaw.
 • Rodzice  w szczególnych przypadkach mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce ( 1 wrzesień) rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).  Ograniczona jest  dzienna  liczba rodziców / opiekunów  do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 • Do podmiotu  uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 •  Ograniczone jest przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 •  Zapewnione są sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Przedszkole dysponuje termometrem bezdotykowym.
 • Przedszkole posiada zgody  rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do przedszkola i jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu ( izolatka) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 •  Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu następuje  przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola , a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie spacery czy tereny rekreacyjne.
 •  Korzystanie przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu  możliwe tylko po uprzednim czyszczeniu z  użyciem detergentu lub zdezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.  
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku umieszczony jest płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
 • Osoba z obsługi  pilnuje , aby osoby dorosłe  dezynfekowały  dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos. Dzieci po wejściu do placówki myją ręce(nie dezynfekują).
 • Wszyscy przebywający w placówce  regularnie myją ręce wodą z mydłem , dzieci są dopilnowane aby myły ręce szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przy przeprowadzaniu dezynfekcji  ściśle przestrzegane są zaleceń producenta znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 •  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Prowadzi się bieżącą dezynfekcję toalet.

 

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia - stołówka,  obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników,  odległość stanowisk pracy,  środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Korzystanie z posiłków odbywa się  w miejscu do tego przeznaczonym. Wielorazowe naczynia i sztućce  myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub wyparzane..

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Wyznaczono i przygotowano(m.in. wyposażeno w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie , w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 •  Przygotowano  procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która  uwzględnia  następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie zostaje on odsunięty od pracy.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.
 4.    Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-28